Jaarvergadering

Concept notulen jaarvergadering 2019

Notulen van de ledenvergadering gehouden op donderdag 16 mei 2019 in het dorpshuis “t Skrale End, Westerlanderweg 61, 1778 KM te Westerland.

Aanwezig: Dhr. G. Wilms, Mw. M. Glim, mw. P. Leen-Mulder en dhr. R. Mast

Aanwezig namens uitvaartzorg Mereboer: Mw. J. Mereboer.

Aanwezig kandidaat bestuursleden: Dhr. G.J. Wiegman en Dhr. Th. A. Rasch

Aanwezige leden: Dhr. W. Bakker, dhr. K.P. de Haan en mw. J. de Haan-Liefhebber. 

1.Opening

Gijs opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Mededelingen en ingekomen stukken

Geen mededelingen

3. Notulen van de jaarvergadering  2018

De oude statuten zijn bij veel leden niet bekend. Bij agendapunt 6 staat om welke punten het vooral gaat.

Notulen worden vastgesteld

4. Jaarverslag 2018

Het “nieuwe” verzorgingspakket zal nu met marktwaarde op de website worden gepubliceerde.

Jaarverslag wordt vastgesteld.

5. Financieel jaarverslag 2018

5.1: Ook dit jaar zijn de boeken weer  opgesteld door de penningmester van De Laatste Eer Mirjam Glim en gecontroleerd door het accountantskantoor Bakker.

We hadden het afgelopen jaar minder omzet. Oorzaak: er zijn minder niet leden overleden. In 2017 waren er 49 niet leden overleden en in 2018 waren dit 39 niet leden. Belangrijk is dat we de voorzieningen op peil houden. We hoeven nog steeds geen vennootschapsbelasting te betalen.

De accountant hanteert een rekenrente van 2,5%.   

De jaarrekening wordt vastgesteld. Aan het bestuur wordt decharge verleent.

5.2:  Vaststellen contributie en inkoopsom 2020.

We hanteren de voor de sector gehanteerde inflatiecorrectie van 2 % vastgesteld door het CBS. Contributie en inkoop voorstellen voor 2020:

Inkoopsom gezin nu: € 22,65                                   Voorstel: € 23,10

Inkoopsom alleenstaande nu: € 11,35                   Voorstel: € 11,55

Gezin nu € 56,50                                                          Voorstel: € 57,50

Inwonend kind vanaf 18 jaar nu € 25,70                Voorstel: € 26,20

Alleenstaande nu € 31,40                                         Voorstel: € 32,00

De verhogingen worden vastgesteld.

5.3: Vaststellen samenstelling pakket voor 2020.

Het nieuwe verzorgingspakket ( marktwaarde) zal na overleg met Mereboer weer op de website komen te staan.

6. Goedkeuring aangepaste statuten

Artikel 1: Naam en zetel: We gaan de naam De Laatste Eer, voor Wieringen en omstreken zoals genoemd in dit artikel niet aanpassen?

Artikel 4: Lidmaatschap: De statuten moeten in dit artikel aangepast worden. Je kunt lid worden tot en met je 65e jaar. De leeftijd was 60 jaar. Vanaf  25 jaar zal er een inkoopsom betaald moeten worden. Dit was vanaf  29 jaar. Dit nieuwe leeftijden zullen worden opgenomen in de statuten.

Artikel 5: Het lidmaatschap eindigt: De oude statuten zijn aangepast. De verandering in dit artikel heeft vooral te maken met het woord gezin. We spreken nu over het individuele lid.   

De belangrijkste verandering zit in artikel 5.6. Dit is met name in het verzorgingspakket opgenomen.

  • Uitkeringen worden uitsluitend in natura gedaan. Er vindt geen restitutie in geld plaats. Leden die buiten Wieringen wonen en na overlijden geen gebruik van het verzorgingspakket kunnen maken, ontvangen op hun verzoek en na goedkeuring door het bestuur, een afkoopsom van maximaal € 1420,00  

Artikel 7: Bestuur:  In de oude statuten kon men pas toe treden tot het bestuur als men lid was van de vereniging. Omdat het moeilijk is om nieuwe bestuursleden te vinden is dit artikel aangepast.  Artikel 7.2: Het bestuur bestaat voor minimaal de helft van het aantal bestuursleden uit leden van de vereniging.

Het concept Statutenwijziging 03-05-2019 wordt voor 100% goedgekeurd.

7. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar is mw. M. Glim. Omdat er geen tegenkandidaten zijn, wordt ze bij acclamatie  weer herkozen.

Aftredend en niet herkiesbaar is mw. P. Leen. Petra wordt bedankt voor haar inzet voor de vereniging en krijgt een mooie bos bloemen.  

Kandidaat bestuursleden zijn dhr. G.J. Wiegman en dhr. Th. A Rasch. De heer Wiegman is lid van de vereniging en dhr. Rasch niet. Daar en geen tegenkandidaten zijn worden dhr. Wiegman en Rasch  voor drie jaar gekozen als bestuurslid van De Laatste Eer.

Het bestuur bestaat weer uit vijf leden, waarvan vier lid zijn van de vereniging en één geen lid is van de vereniging. (zie artikel: 7.2)

8. Voortgang ontwikkeling toekomstvisie

8.1. Verslag werkgroep “De Laatste Eer” inzake haalbaarheid onderlinge waarborgmaatschappij.

De werkgroep onder leiding van J. Henrotte heeft een Quickscan uitgevoerd naar de haalbaarheid van een onderlinge waarborgmaatschappij. De Laatste Eer was de verzekeraar die een eigen bijdrage wilde toepassen als leden in de Hospice zouden worden opgenomen. Eindconclusie was dat dit geen haalbare kaart was. Bij de zorgverzekeraars is de eigen bijdrage al verwerkt in de aanvullende pakketten. Het advies van de werkgroep was om niet een waarborgmaatschappij op te richten omdat de kans van slagen klein was.   Dit advies is besproken in het bestuur van de Hospice en DLE. Conclusie: het gaat niet door.

8.2./8.3 Presentatie concept voorlopig ontwerp Horizon en deelname project Het Tweede Thuis

– Op dit moment is er de samenwerking tussen stichting Erfgoed Mosterd (SEM) stichting Hospice Het tweede Thuis en uitvaartvereniging De Laatste Eer. (DLE)

SEM: verpacht grond aan agrariërs, maar wil ook op een andere manier inkomsten genereren.

DLE: we hebben te maken met een uitvaartbranche die snel verandert. We kunnen niet afwachten , maar moeten met deze ontwikkeling mee. De uitvaarten moeten we aanpassen aan de tijd van nu. In dat kader wordt er gekeken of we in de nabije toekomst ook de Horizon kunnen upgraden. Het moet een mooie plaats worden om de uitvaart te “vieren”. Niet alleen koffie en cake…… Opbaringen en condoleance in één gebouw.  De intentie is om de Horizon te verbouwen tot een mooie warme locatie, waar wellicht ook inwoners van buiten Wieringen gebruik van willen en mogen maken.

Inmiddels heeft een architect schetsen/tekeningen gemaakt van de Horizon.  Niets staat echter nog vast.

Hospice: De locatie is op Westerland met vanuit de zorgappartementen een mooi uitzicht op het Amstelmeer. In de “oude” Hooischuur zal er ook een opbaarruimte komen.

SEM regelt de (ver)bouw van het Hospice. De Hooischuur wordt door DLE gehuurd voor ± 10 jaar. De huurprijs is nog niet duidelijk.  De bezwaarprocedure tegen de (ver)bouw van het Hospice is inmiddels verstreken. Voor het Hospice zal nu de exploitatie verder in orde gebracht moeten worden. Dit betekent het aanschrijven van fondsen.

8.4. Principebesluit vervolgstappen toekomstvisie

De ontwikkelingen rond het hospice het Tweede Thuis gaan gewoon door.

Als we de Horizon willen verbouwen dan zal er een kostenplaatje gemaakt moeten worden alsmede een exploitatiebegroting. Uiteindelijk zal in de ledenvergadering bekend worden gemaakt wat we met de Horizon gaan doen. Rest de vraag: mag het bestuur verder met de ontwikkeling van de Horizon?

Antwoord: Ja.

9. Rondvraag: —–

10. Sluiting: De voorzitter sluit om 21.20 uur de vergadering.