Privacyverklaring

Privacyverklaring uitvaartvereniging “De Laatste Eer” voor Wieringen en omstreken

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer”, gevestigd te Wieringen Nederland, (secretariaat: Postbus 3, 1777 ZG Hippolytushoef) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” voor Wieringen en omstreken verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens van uzelf en de door u aangeleverde gegevens die wij verwerken:
 
Gegevens over u welke nodig zijn ten behoeve van uw lidmaatschap:
• Voor- en achternaam,
• adres,
• postcode-woonplaats,
• telefoonnummer(s),
• mobiele nummer(s),
• geboortedatum,
• e-mailadres,
• bankrekeningnummer (indien verstrekt, voor de verwerking van betalingen).
 
Gegevens over u en of overledene, welke nodig zijn ten behoeve voor het verzorgen van de uitvaart:
• Voor- en achternaam,
• adres,
• postcode-woonplaats,
• telefoon nummer(s),
• mobiele nummer(s)
• geboortedatum,
• geboorteplaats,
• BSN nummer,
• bankrekeningnummer (indien verstrekt, voor de verwerking van betalingen).
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” voor Wieringen en omstreken verwerkt uw persoonsgegevens en door u opgegeven gegevens van de overledene voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van de uitvaart en/of van uw betaling.
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” voor Wieringen en omstreken verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor het verzorgen van de uitvaart.
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Uitvaartvereniging “de Laatste Eer” voor Wieringen en omstreken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 10 jaar voor persoonsgegevens.
 
Delen van persoonsgegevens met derden:
Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” voor Wieringen en omstreken verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” voor Wieringen en omstreken blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Wij zijn echter niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik identiteitsgegevens en/of fraude door derde.
                                                                                 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Met uw lidnummer en e-mailadres kunt u op de website www.delaatsteeerwieringen.nl een wachtwoord aanvragen. Dit wachtwoord wordt automatisch aangemaakt en naar uw e-mailadres gestuurd. U kunt dit wachtwoord altijd zelf wijzigen. Met uw lidnummer en wachtwoord kunt u op de website uw gegevens inzien en eventuele wijzigingen doorgeven. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” voor Wieringen en omstreken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@delaatsteeerwieringen.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN). Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” voor Wieringen en omstreken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met “De Laatste Eer” via info@delaatsteeerwieringen.nl